Buurserzand en Haaksbergerveen

Het Buurserzand en het Haaksbergerveen zijn samen als één Natura 2000-gebied aangemerkt, omdat ze aan elkaar grenzen. Het Buurserzand (ongeveer 450 hectare) is grotendeels in eigendom en beheer van Natuurmonumenten. Het is een heidegebied op voormalig stuifzand. Er komen op uitgebreide schaal natte heidebegroeiingen voor, met her en der zogeheten zwakgebufferde vennen, afgewisseld met droge heide en jeneverbesstruweel.

Het Haaksbergerveen (ongeveer 600 hectare) is grotendeels in eigendom en beheer van Staatsbosbeheer. Het is een restant van een uitgestrekt veengebied in de grensstreek tussen Duitsland en Nederland met nog goed bewaarde overgangen naar het omliggende zand- en leemlandschap. Door vernattingsmaatregelen volgend op de vervening in het verleden, is de veenvorming weer op gang gekomen en komen er nu veelvuldig drijftillen met hoogveenvegetaties voor. Er is een afwisseling van veenputten en dijkjes.

De Natura 2000-doelstellingen voor het Buurserzand en het Haaksbergerveen zijn onder meer gericht op de habitats vochtige en droge heide, zwakgebufferde vennen, jeneverbesstruwelen, hoogveen en hoogveenbossen.

houten loopbrug in het veen

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl