Natura 2000

Natura 2000 is de benaming voor een Europees netwerk van natuurgebieden.

Natura 2000 is de benaming voor een Europees netwerk van natuurgebieden. In deze natuurgebieden komen belangrijke flora en fauna voor die beschermd moeten worden. Op Europees niveau zijn voor deze gebieden allerlei beschermende richtlijnen opgesteld, zoals de habitatrichtlijn en vogelrichtlijn.

Buitengebied Haaksbergen

Nederland heeft 162 gebieden aangemeld bij de Europese Commissie als gebieden waar waardevolle flora en fauna voorkomen. In de gemeente Haaksbergen liggen drie van deze gebieden: het Buurserzand, het Haaksbergerveen en het Witte Veen.

Herstelmaatregelen

Bepaalde soorten natuur in deze gebieden krijgen extra bescherming. Om de door de rijksoverheid en de provincie vastgestelde natuurdoelen te behalen én ook ontwikkelingsruimte te geven aan economische activiteiten, moeten er de komende jaren herstelmaatregelen worden uitgevoerd. Deze zijn per gebied in tekst en op kaart uitgewerkt in een beheerplan en gebiedsanalyse. De herstelmaatregelen hebben gevolgen voor de directe omgeving en zijn veelal gericht op het verbeteren van de hydrologie. Het gaat zowel om maatregelen binnen de natuurgebieden als daarbuiten.

Via een gebiedsproces moeten de maatregelen in een vooraf bepaalde termijn uitgevoerd worden. De gemeente Haaksbergen vindt het belangrijk dat alle belangen in het gebiedsproces goed vertegenwoordigd zijn en dat lokale gebiedskennis optimaal wordt benut. Daarom hebben wij besloten zelf een actieve rol te vervullen als ‘trekker’ van het proces.

Het gebiedsproces

De provincie Overijssel is verantwoordelijk voor de uitvoering van Natura 2000. Van daaruit initieert zij gebiedsprocessen om de doelen binnen de daarvoor geldende termijnen te realiseren. Daarvoor is een uniforme fasering voor de gebiedsprocessen aangereikt, waarbij de eerste fase onder regie van Samen Werkt Beter (SWB) wordt uitgevoerd.

 1. Verkenning
 2. Planvorming
 3. Realisatie
 4. Beheer

Planvorming

De gebiedsprocessen van Buurserzand/Haaksbergerveen en Witte Veen zijn vanaf de planfase in één gebiedsproces verder gegaan onder de noemer Natura 2000 Haaksbergen. Hiermee kan efficiënt en effectief gewerkt worden en ook gezamenlijk met het (deels overlappende) gebied worden gecommuniceerd. Met het opstellen van een Plan van Aanpak voor de planvorming zijn alle activiteiten omschreven die nodig zijn om de maatregelen verder te concretiseren en de mogelijke effecten van uitvoering in beeld te brengen. Deze fase loopt tot eind 2017 in beslag. Klik hier voor meer informatie over de eerste fase, de verkenning.

Projectgroep

De gemeente Haaksbergen is trekker van het gebiedsproces, en heeft een projectgroep ingesteld waarin alle gebiedspartners zijn vertegenwoordigd. De projectgroepleden op een rijtje:

 • Carry van der Wal (projectleider) - Provincie Overijssel
 • Friso Koop - Waterschap Vechtstromen
 • Carlo Egging - Waterschap Rijn & IJssel
 • Jaap Braad - Natuurmonumenten
 • Hugo Tromp - Staatsbosbeheer
 • Floor Broshuis - Provincie Overijssel
 • Henk Wesseldijk - LTO Zuid-Twente
 • Inge Hageman – LTO Noord
 • Gerko Hopster (procescoördinator) - Pratensis
 • Gerbert Engberts
 (projectsecretaris) - Pratensis

Deskundigenteam

Het deskundigenteam voor het Buurserzand en Witte Veen bestaat uit een hydroloog (Willem Capel), een ecoloog (Janet Olthof) en een landbouwkundige (Bert Muller), die samen de maatregelen en effecten op perceelsniveau gaan bepalen. Zij gaan samen met de grondeigenaren het veld in om de situatie ter plekke te bekijken. Zij kennen hun grond tenslotte zelf het beste! Voor het Haaksbergerveen worden extra deskundigen ingeschakeld: Ronnie Stroot (hydroloog), Dorien Grote Beverborg (ecoloog) en Miriam van Meeteren (landbouwkundige).

Grondcommissie

Grond speelt een belangrijke rol in dit proces. In de grondcommissie wordt dit thema nader uitgewerkt en worden kansen inzichtelijk gemaakt. De grondcommissie wordt gevormd door de projectleider, procescoördinator, een vertegenwoordiger van LTO, de vertrouwenspersoon en grondregisseur van de provincie. Uiteindelijk maakt de provincie afspraken met grondeigenaren over mogelijke compensatie. Daarbij worden rentmeesters ingeschakeld voor het uitvoeren van taxaties.

Communicatie

Op 27 maart 2016 is er in het kader van de planvorming een voorlichtingsavond gehouden bij Café Winkelman in Buurse. Grondeigenaren en andere directbetrokkenen zijn uitgenodigd om een toelichting te krijgen op de activiteiten in de planfase en om vragen over het proces beantwoord te krijgen. Voor deze toelichting is een presentatie opgesteld.

Nieuwsberichten

Om alle betrokkenen in dit gebiedsproces goed op de hoogte te houden van wat er speelt, worden met enige regelmaat nieuwsberichten verspreid. Na verzending worden deze ook op de website geplaatst.

Meer informatie

Voor vragen over het gebiedsproces kunt u contact opnemen met een van de leden van het kernteam: