Witte Veen

Het Witte Veen en het Duitse Witte Venn vormen samen met onder andere het Haaksbergerveen, het Aamsveen, het Gelderse Wooldse Veen en het Drentse Bargerveen een keten van hoogvenen op de grens tussen Nederland en Duitsland. De Hegebeek stroomt in het noorden van het Witte Veen. In het noordoosten, tegen de Duitse grens, ligt een hoogveenrestant. Hier zijn in 2007 damwanden aangelegd om het water langer vast te houden. Er komen bijzondere veenmossen voor, maar ook eenjarig wollegras en veenpluis. Bijzonder zijn de zeldzame libellensoorten zoals de Noordse glazenmaker en hoogveenglanslibel. In de heidegebieden staan veel bijzondere plantensoorten waar ook vlinders graag leven, bijvoorbeeld het heideblauwtje. In het Markslag, in het zuiden, leeft een populatie boomkikkers.

Heide


Wat gaan we doen en waarom?

Binnen de gemeente Haaksbergen, tegen de grens met Duitsland ligt Natura 2000-gebied Witte Veen. Bijzonder in dit gebied zijn onder andere de heideveentjes en het veenbos. Deze veennatuur wordt in Europa ernstig bedreigd door verdroging en teveel neerslag van stikstof. Het zeldzame hoogveen in het gebied willen we beschermen.

Water langer vasthouden

Er loopt teveel water weg uit het gebied via de in de bodem uitgesleten Hegebeek. Om het water langer in het gebied te houden maken we de Hegebeek ondieper. Hierdoor wordt de grond natter en dit is goed voor de bijzondere natuur in het gebied. Om opnieuw uitslijten van de beek door hoge stroomsnelheden te voorkomen wordt het water opgevangen in een waterberging in Duitsland. Ongewenste effecten van deze vernatting op de omgeving proberen we te voorkomen. Waar dit niet lukt maken we afspraken met grondeigenaren over eventuele schade. Bij onverwachte schade als gevolg van de maatregelen kunnen mensen terecht bij een schadeloket.

Aanleg heidepoelen

De kamsalamander is zeldzaam in Nederland en komt voor in de poelen in het Witte Veen. Om de kamsalamander te behouden is goed beheer en uitbreiding van de poelen nodig. In deze watertjes zijn ook boomkikkers te vinden, deze staan ook op de rode lijst van bedreigde soorten.

Kappen naaldbos en verwijderen bosopslag

Het kappen van naaldbos in het zuiden van het Witte Veen en het verwijderen van bosopslag draagt bij aan een hogere grondwaterstand in het gebied. Dit is goed voor onder andere het behoud van de heideveentjes.

Contact

Carry van der Wal (projectleider) en Gerko Hopster (omgevingsmanager) zijn eerste aanspreekpunt voor het gebied. U kunt ze bereiken via:

Carry van der Wal
Telefoon: 06 41 64 12 90
E-mail: c.vd.wal@overijssel.nl

Gerko Hopster
Telefoon: 06 42 40 66 66
E-mail: gerko.hopster@pratensis.nl

Wie er bij dit project betrokken zijn

In Overijssel werken we samen onder de noemer ‘Samen werkt beter’. In dit natuurgebied is gemeente Haaksbergen verantwoordelijk voor de plannen. Samen met NatuurmonumentenStaatsbosbeheerLTO Noord, waterschappen Vechtstromen en Rijn en IJssel en Provincie Overijssel. Het Buurserzand is voor een groot deel van Vereniging Natuurmonumenten en Haaksbergerveen van Staatsbosbeheer.

Alles over de Ontwikkelopgave Natura 2000

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl