De gemeente als inkoper

In de  gemeente Haaksbergen zijn de verschillende afdelingen zelf verantwoordelijk voor de inkoop. Ter ondersteuning en advisering hiervan heeft de gemeente een inkoopadviseur aangesteld. Deze inkoopadviseur heeft als taak:

  • Ondersteuning bieden aan en begeleiden van de afdelingen bij Europese, nationale en onderhandse aanbestedingsprocedures;
  • Coördineren en signaleren;
  • Opstellen, uitdragen en bewaken van het beleid;
  • Adviseren, gevraagd en ongevraagd.

De inkoopadviseur van de gemeente Haaksbergen is Carolien van Marle. Ze is bereikbaar via:

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 

Op 10 april 2018 heeft het college van B&W het inkoop- en aanbestedingsbeleid en de regionale klachtenregeling vastgesteld (pdf | 32,7 kB). Hierbij is gekozen om Twentebreed hetzelfde beleid vast te stellen, zodat ondernemers bij alle gemeenten (en de Regio Twente en de Veiligheidsregio) te maken hebben met dezelfde uitgangspunten en voorwaarden. Ook gebruiken we dezelfde inkoopvoorwaarden in Twente.

Uit gesprekken met ondernemersvertegenwoordigingen in Twente (o.a. MKB Nederland, VNO-NCW, Bouwend Nederland) blijkt dat er veel behoefte is aan uniformiteit in de inkoop- en aanbestedingspraktijk van gemeentelijke opdrachtgevers. Door de vaststelling van dit beleid is daarmee aan die wens voldaan.

Het inkoop- en aanbestedingsbeleid is gebaseerd op het modelbeleid van de Vereniging Nederlandse Gemeenten en is het raamwerk voor inkoop en aanbestedingen.

Documenten

De gemeente Haaksbergen hanteert in ieder geval de volgende documenten:

Lokale en regionale ondernemers

De gemeente vindt het belangrijk dat lokale en regionale ondernemers daar waar mogelijk de kans hebben om een opdracht van de gemeente te ontvangen. Dit is ook in het beleid opgenomen. Benadrukt wordt dat met het (nieuwe) beleid geen sprake is van protectionisme en dat niet-lokale ondernemers ook nog steeds kans blijven maken op opdrachten. Aanleiding voor dit uitgangspunt is dat de gemeente hiermee borgt dat ze oog heeft voor de belangrijke taak die lokale en regionale ondernemers vervullen als ruggengraat van de economie en werkgelegenheid in de omgeving.

Maatschappelijk verantwoord inkopen

Waar mogelijk zal de gemeente haar positie als opdrachtgever aanwenden om arbeidsparticipatie van specifieke doelgroepen uit de samenleving te realiseren. Gezien ervaringen uit de afgelopen jaren is het niet wenselijk hier een uniforme werkwijze voor vast te leggen maar zal er in samenspraak met ondernemers, organisaties en regiogemeenten gezocht worden naar optimale invulling van deze doelstelling.

In Twents verband is afgesproken om één methodiek te hanteren bij het vaststellen van het rendement van onze maatschappelijke investeringen. De zogenaamde Social Return On Investment (SROI), monitoren wij via het hiervoor ontwikkelde instrument WIZZR. Bij opdrachten vanaf contractwaarde €100.000 geldt een norm van 5%. Bij kapitaalintensieve opdrachten met weinig loonwaarde - meer dan 70% materiaalkosten en minder dan 30% personeelskosten - geldt 2% van de opdrachtsom. Voor een nadere toelichting over onze methode verwijzen wij u naar de informatie op de site Maatschappelijk verantwoord inkopen (duurzaam inkopen) en de bijlage SROI-Verplichting.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl