Gebruik openbare ruimte

Voor het plaatsen van objecten op/aan of boven de openbare weg dient u een meldingsformulier of een aanvraag ontheffing in. Hieronder kunt u lezen welk formulier voor uw situatie van toepassing is. De algemene informatie is van toepassing.

Melding gebruik openbare ruimte

Dit geldt wanneer u een object wilt plaatsen op, aan of boven de openbare weg of een openbare plaats, of een weg(gedeelte) anders wilt gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan. U dient een melding uiterlijk 15 dagen voor aanvang van het te plaatsen object in.

Situatietekening

In alle gevallen dient u een situatietekening in waarop u aangeeft:

 • de exacte locatie waar het object wordt geplaatst
 • de afmetingen van het te plaatsen object

Voorwaarden melding

 • U plaatst bouwmaterialen, steigerwerken, stortkokers, mobiele toiletten, containers of bouwketen, daaronder begrepen zaken en materialen in verband met genoemde  zaken
 • de duur van de ingebruikname bedraagt maximaal 14 dagen
 • het object wordt geplaatst op verharding tot een maximum van 15 m²
 • er is geen wegafsluiting/verkeermaatregel nodig
 • de bruikbaarheid van brandkranen niet wordt belemmerd

Aan een melding zijn geen legeskosten verbonden.

Formulier melding

Voldoet u niet aan de voorwaarden voor een melding dan dient u een aanvraag ontheffing in.


Aanvraag ontheffing gebruik openbare ruimte

U plaatst bouwmaterialen, steigerwerken, stortkokers, mobiele toiletten, containers  of bouwketen, daaronder begrepen zaken en materialen in verband met genoemde  zaken. U dient een aanvraag ontheffing 6 weken voor aanvang van het gebruik in de openbare ruimte in als:

 • de duur van de ingebruikname meer dan 14 dagen betreft
 • het object wordt geplaatst op verharding van meer dan 15 m²
 • er is een wegafsluiting/verkeermaatregel nodig

Situatietekening

In alle gevallen dient u een situatietekening in waarop u aangeeft:

 • de exacte locatie waar het object wordt geplaatst
 • de afmetingen van het te plaatsen object(en)
 • eventuele (weg)afzettingen, als ook een eventuele calamiteitenroute

Voor een ontheffing betaalt u legeskosten, zie hiervoor onze legesverordening art. 1.19.1.4

Formulier


Algemene Informatie

Aanwijzingen voor het plaatsen van objecten op/aan of boven de openbare weg

 1. Materialen moeten zijn voorzien van retro-reflecterende stroken NEN 3381-rood-witte schildjes) volgens publicatie 130 van de CROW
 2. Objecten moeten voldoen aan de daarvoor geldende richtlijnen, NEN-normen, keuringen en dergelijke
 3. Het object wordt, als er stoffen of iets dergelijks uit kunnen waaien, aan de bovenzijde afgedekt
 4. Voor het storten van illegaal afval in of in de nabijheid van de bouwcontainer(s) is de aanvrager verantwoordelijk
 5. Een open container of puinzak is in ieder geval tussen 22.00 en 06.00 uur afgedekt;
 6. Het bouwmateriaal en/of bouwmaterieel wordt dusdanig geplaatst dat ze geen overlast, hinder of voor onveilige situaties zorgen
 7. Door het plaatsen van objecten op of aan de weg mag de toegang tot aangrenzende percelen, in- en nooduitgangen niet worden ontnomen of belemmerd;
 8. Omwonenden worden vooraf op de hoogte gesteld van de werkzaamheden;
 9. Objecten worden niet direct voor ramen geplaatst, tenzij er overeenstemming is met de huiseigenaar of bewoner
 10. Het object wordt zodanig geplaatst dat het geen belemmering oplevert voor gebruikers van de openbare weg; er blijft een vrije ruimte van minimaal 3,50 m op rijbaan, en 1,5m op de stoep
 11. Objecten moeten voorzien zijn van de naam van de eigenaar/verhuurder.
 12. Objecten worden niet op brandkranen geplaatst (minimaal 1m rondom vrijhouden)

Overige

 • U meldt beschadigingen ontstaan door het plaatsen of verwijderen van objecten direct bij de  gemeente. Aanvrager wordt aansprakelijk gesteld voor alle schade aan werken of  eigendommen van de gemeente die het gevolg zijn van het gebruik van de melding/ontheffing
 • U aanvaardt door gebruik te maken van de melding/ontheffing de daaraan gestelde  voorschriften, aanwijzingen, beperkingen en richtlijnen
 • Melder is bij het gebruik van objecten verplicht over eventuele alle andere vergunning/ontheffing te beschikken voor de uitvoering waarvoor het object wordt gebruik

Een ontheffing is niet van toepassing op:

 

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl