Gebruik openbare ruimte

Als u iets in de openbare ruimte wilt plaatsen, moet u dat vooraf melden bij de gemeente.

Melden

Dit geldt wanneer u een object wilt plaatsen op, aan of boven de openbare weg of een openbare plaats, of een weg(gedeelte) anders wilt gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan. Vul onderstaand formulier uiterlijk 15 dagen voorafgaand aan het plaatsen in; volledig ingevuld en voorzien van een situatietekening.

Situatietekening

In alle gevallen dient u een situatietekening in waarop u aangeeft:

 • de exacte locatie,
 • de afmetingen van de het te plaatsen object,
 • eventuele (weg)afzettingen, als ook een eventuele calamiteitenroute.

Voorwaarden melding

 • U plaatst bouwmaterialen, steigerwerken, stortkokers, mobiele toiletten, containers  of bouwketen, daaronder begrepen zaken en materialen in verband met genoemde  zaken;
 • de duur van de ingebruikname bedraagt maximaal 14 dagen;
 • het object wordt geplaatst op verharding tot een maximum van 15 m²;
 • het object wordt zodanig geplaatst dat het geen belemmering of gevaar oplevert voor   gebruikers van de openbare weg; er blijft een vrije ruimte van minimaal 3,50  strekkende meter op rijbaan, en 1,5 strekkende meter op de stoep;
 • er is geen wegafsluiting/verkeermaatregel nodig;
 • de bruikbaarheid van brandkranen niet wordt belemmerd. 

Aan een melding zijn geen legeskosten verbonden.

Een ontheffing is verplicht als

U niet aan de bovenstaande voorwaarden voor een melding kunt voldoen. Uw aanvraag wordt dan behandeld als een aanvraag ontheffing. U moet dan acht (8) weken voor het plaatsen van een object dit formulier volledig ingevuld indienen.

Een ontheffing is niet van toepassing op:

Voor een ontheffing betaalt u legeskosten. 

Aanwijzingen voor het plaatsen van objecten op/aan of boven de openbare weg

 1. Materialen moeten zijn voorzien van retro-reflecterende stroken NEN 3381-rood-witte schildjes) volgens publicatie 130 van de CROW;
 2. Objecten moeten voldoen aan de daarvoor geldende richtlijnen, NEN-normen, keuringen en dergelijke;
 3. Het object wordt, als er stoffen of iets dergelijks uit kunnen waaien, aan de bovenzijde afgedekt;
 4. Voor het storten van illegaal afval in of in de nabijheid van de bouwcontainer(s) is de aanvrager verantwoordelijk;
 5. Een open container of puinzak is in ieder geval tussen 22.00 en 06.00 uur afgedekt;
 6. Het bouwmateriaal en/of bouwmaterieel wordt dusdanig geplaatst dat ze geen overlast, hinder of voor onveilige situaties zorgen;
 7. Door het plaatsen van objecten op of aan de weg mag de toegang tot aangrenzende percelen, in- en nooduitgangen niet worden ontnomen of belemmerd;
 8. Omwonenden worden vooraf op de hoogte gesteld van de werkzaamheden;
 9. Objecten worden niet direct voor ramen geplaatst, tenzij er overeenstemming is met de huiseigenaar of bewoner;
 10. Het object wordt zodanig geplaatst dat het geen belemmering oplevert voor gebruikers van de openbare weg; er blijft een vrije ruimte van minimaal 3,50 m op rijbaan, en 1,5m op de stoep;
 11. Objecten moeten voorzien zijn van de naam van de eigenaar/verhuurder.

Overige

 • U meldt beschadigingen ontstaan door het plaatsen of verwijderen van objecten direct bij de  gemeente. Aanvrager wordt aansprakelijk gesteld voor alle schade aan werken of  eigendommen van de gemeente die het gevolg zijn van het gebruik van de  melding/ontheffing.
 • U aanvaardt door gebruik te maken van de melding/ontheffing de daaraan gestelde  voorschriften, aanwijzingen, beperkingen en richtlijnen.
 • Melder is bij het gebruik van objecten verplicht over eventuele alle andere vergunning/ontheffing te beschikken voor de uitvoering waarvoor het object wordt gebruikt.

Indien u toestemming heeft gekregen voor het plaatsen van objecten doet dit niets af aan uw wettelijke aansprakelijkheid voor schade en ongevallen.

Formulier

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl