Ontwikkelingen aan de Brem 1 en 5

Al langere tijd is de gemeente Haaksbergen in gesprek met de eigenaren van twee percelen in de Hassinkbrink aan de Brem 1 en 5. De gesprekken gaan over mogelijke ontwikkelingen op deze locaties.

Meest recent is een voorstel van het college van B&W aan de gemeenteraad - van 29 maart 2023 -  om woningbouw met een kleiner bouwvlak dan eerder was voorgesteld toe te staan op de betreffende percelen. Nu geldt nog een maatschappelijke bestemming voor de twee percelen, het college stelde voor het bestemmingsplan te wijzigen naar een woonbestemming. Met een woonbestemming zouden lichte vormen van zorg (ofwel beschermd wonen) toegestaan zijn.

De gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering van 29 maart 2023 besloten het voorstel van het college niet over te nemen. Er is tijdens deze avond een amendement ingediend dat door een meerderheid van de raad is aangenomen. Op basis van dit amendement mogen maximaal negen woningen gerealiseerd worden op de percelen Brem 1 en 5. Hierbij mogen vier woningen op het perceel Brem 1en vijf woningen op het perceel Brem 5 worden gebouwd. Deze woningen mogen maximaal één bouwlaag hebben. Met dit voorstel wordt beschermd wonen vanwege de beperkte schaal feitelijk onhaalbaar aan de Brem.

De uitgangspunten van het ingediende amendement zijn verwerkt in een ontwerp bestemmingsplan. Op 9 mei 2023 heeft het college ingestemd met dit bestemmingsplan. Het bestemmingsplan ligt van 11 mei tot en met 21 juni 2023 ter inzage voor het indienen van zienswijzen. Daarna zullen ingekomen zienswijzen afgewogen moet worden door de gemeenteraad, waarna de raad een besluit neemt over de vaststelling van het bestemmingsplan.

Klankbordgroep van de wijk

Documenten


Voorgeschiedenis

Notulen

Presentaties

Overige

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl