Ontwikkelingen aan de Brem

De aankoop van een stuk grond aan de Brem 5 is het sluitstuk van een periode van discussie over het al dan niet mogelijk maken van beschermd wonen aan de Brem. Woensdagavond besloot de gemeenteraad bij meerderheid tot aankoop van het perceel om er vijf patiowoningen mogelijk te maken.

De eigenaren van het perceel Brem 5 waren eerst van plan op deze locatie zorgappartementen te bouwen. Op 22 mei 2021 werd door de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit genomen. De raad vond  de plannen voor het perceel Brem 5 te fors en op gespannen voet staan met de maatschappelijke bestemming. Naar aanleiding van dit voorbereidingsbesluit werd een plan uitgewerkt om een vergelijkbaar aantal zorgwoningen te realiseren, verdeeld over de percelen Brem 1 en 5 binnen een woonbestemming.  De gemeenteraad was het hier niet mee eens. De raad gaf  via een amendement aan dat op de locatie Brem 1 en 5 gezamenlijk maximaal 9 woningen met een bouwlaag gerealiseerd mogen worden. Met dit besluit van de gemeenteraad werd beschermd wonen, vanwege de beperkte schaal, feitelijk onhaalbaar aan de Brem.

Aankoop gronden

Het besluit van de gemeenteraad maakte een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. Deze wijziging was voor de eigenaren niet aanvaardbaar. Om realisatie van de gewenste woningbouw mogelijk te maken was aankoop van de gronden mogelijk. Indien daar niet uit wordt gekomen is onteigening een laatste mogelijkheid. Tijdens het proces van de bestemmingsplanwijziging bleef de gemeente in gesprek met de eigenaren. Zij gaven aan op Brem 1 een uitbreiding van het kinderdagverblijf en praktijkruimten te willen realiseren. Vanuit omwonenden werd eerder aangegeven dat er  geen bezwaren zijn tegen de realisatie van een maatschappelijke functie, mits het geen ‘grootschalige’ vorm van beschermd wonen betreft. Doordat met de ontwikkeling van een uitbreiding van het kinderdagverblijf ook tegemoet gekomen wordt aan de wensen van de eigenaren, ontstond er voor de gemeente ook ruimte om in overleg te komen om de gronden van de Brem 5 aan te kopen.

Koopovereenkomst

Om de gronden aan te kopen is een koopovereenkomst noodzakelijk. Om de koopovereenkomst te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk dat de bedragen die vastgelegd zijn in de overeenkomst beschikbaar worden gesteld door de gemeenteraad. Hiervoor is een begrotingswijziging noodzakelijk. De gemeenteraad nam daar dus op 29 november 2023 een besluit over.

Interesse in wonen aan de Brem?

Volgend jaar inventariseert de gemeente welke inwoners interesse hebben in een woning aan de Brem. Inwoners die op de zogeheten gegadigdenlijst staan krijgen daarover een brief. Op de gegadigdenlijst staan mensen die interesse hebben in een kavel of die een woning willen kopen van een projectontwikkelaar. Degenen die het langst op de lijst staan, komen als eerste in aanmerking. Mensen die ook op deze lijst willen komen kunnen hierover een mail sturen naar gemeente@haaksbergen.nl. Meer informatie over de Brem is te vinden op haaksbergen.nl.

Klankbordgroep van de wijk

Documenten


Voorgeschiedenis

Notulen

Presentaties

Overige

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl