Kapvergunning

Voor het kappen van een boom of houtopstand op uw perceel heeft u in veel gevallen een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘vellen van een houtopstand’ nodig. In de Algemene Plaatselijke Verordening en APV Regeling (7.2b) (hierna: APV) vindt u onder hoofdstuk 4, afdeling 3, artikel 4:11 specifieke informatie over het kappen van houtopstanden.

De vergunning kunt u aanvragen via: www.omgevingsloket.nl.

De vergunning kan alleen worden aangevraagd door de eigenaar/zakelijk gerechtigde of door iemand die door de eigenaar/zakelijk gerechtigde gemachtigd is. Een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘vellen van een houtopstand’ vraagt u online aan via het omgevingsloket en in ieder geval zijn de volgende gegevens vereist:

 • Een situatieschets met daarop aangeven de locatie van de te kappen bomen of houtopstand;
 • Elke boom of houtopstand moet op de situatieschets aangegeven worden met een nummer;
 • Per genummerde boom of houtopstand moet achtereenvolgens worden vermeld:
  1. soort houtopstand;
  2. locatie van de houtopstand op het voor-, zij- dan wel achtererf;
  3. omtrek van de stam, gemeten aan de voet van de boom;
  4. mogelijkheid tot herplanten met welke soort en op welke locatie.
  5. reden om te kappen;

Vergunningsvrij of meldingsplichtig

In sommige gevallen mag u kappen zonder een omgevingsvergunning of u kunt volstaan met het doen van een melding. Deze gevallen zijn benoemd in het overzicht dat u vindt onder hoofdstuk 4, afdeling 3, artikel 4:11 van de APV. Voor de melding kunt u gebruik maken van het formulier 'Melden vellen van een houtopstand' (pdf | 35 kB).

Een boom kappen op een perceel waarvan u niet de eigenaar bent

Als u een boom wilt kappen op een perceel dat niet uw eigendom is, maar bijvoorbeeld van een verhuurder, dan dient u bij de aanvraag een verklaring te voegen van de eigenaar waarin deze verklaart geen bezwaar te hebben tegen het kappen van de boom. Zonder deze verklaring zal uw aanvraag niet inhoudelijk beoordeeld worden.

Herplant

Als u een omgevingsvergunning heeft gekregen kan er als voorwaarde zijn opgenomen dat u een bepaalde soort boom moet herplanten.

Procedure

Kapaanvragen verlopen via de reguliere procedure in maximaal acht weken. Binnen die acht weken kan het bevoegd gezag beslissen om de termijn eenmalig met zes weken te verlengen.

Geldigheidsduur vergunning

Een verleende vergunning is één jaar geldig. Dit betekent dat u na het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor de activiteit kappen binnen één jaar ook tot kappen moet overgaan. Als de termijn van één jaar is verstreken en u heeft de bo(o)m(en) nog niet gekapt, dan moet u een nieuwe vergunning aanvragen.

Leges

De hoogte van de leges die in rekening worden gebracht voor het verkrijgen van de vergunning kunt u vinden in de Legesverordening 2024.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl