Omgevingswet

De Omgevingswet is een nieuwe wet, die voor heel Nederland geldt. Hierin staan alle wetten en regels voor de fysieke leefomgeving. Kortom; een wet die gaat over alles wat u buiten ziet, hoort of ruikt.

Wat is de Omgevingswet?

De Omgevingswet is op 1 januari 2024 in werking getreden en regelt alles voor de ruimte waarin we wonen en werken (ook wel: de leefomgeving). Deze wet bundelt en vereenvoudigt regels voor hoe we omgaan met natuur, milieu, bouwen en wonen.

Wat betekent de Omgevingswet voor u?

Zodra u iets wilt veranderen in uw leefomgeving krijgt u te maken met de Omgevingswet. Denk aan het verbouwen van uw huis of het plaatsen van een bedrijfspand. Ook als uw buren iets gaan veranderen aan de leefomgeving kunt u te maken krijgen met de Omgevingswet. De wet biedt u de mogelijkheid om uw mening te geven over veranderingen in de leefomgeving.

Wat is het verschil tussen de oude en nieuwe regelgeving?

De oude regelgeving bestond uit veel verschillende wetten. In de nieuwe regelgeving is al deze wetgeving in één wet opgenomen: de Omgevingswet. Deze nieuwe regelgeving heeft ten doel:

 1. Inzichtelijkheid: Door de bundeling van wetgeving zijn minder regels nodig. Het recht wordt duidelijk, voorspelbaar en gemakkelijker in het gebruik.
 2. Leefomgeving centraal: de fysieke leefomgeving staat centraal in beleid, besluitvorming en regelgeving.
 3. Ruimte voor lokaal maatwerk: Overheden hebben meer keuzeruimte om doelen voor de leefomgeving te bereiken. De gemeente is bevoegd om regels op te stellen die passen bij de omgeving.
 4. Snellere besluitvorming: Besluitvorming gaat door de Omgevingswet sneller en beter. Minder regels zorgen voor een snellere doorloop van vergunningsprocedures, waardoor initiatiefnemers sneller weten waar ze aan toe zijn.

Animatie Omgevingswet

Vragen? Neem contact op!

Wilt u spreken met iemand van de gemeente? Dan kunt u contact opnemen met beleidsmedewerker Isa Waage via mail: vergunningen@haaksbergen.nl of telefonisch: (053) 573 45 67.

Wilt u algemene informatie inwinnen over de Omgevingswet, kijk dan op Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) | Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl).

Wilt u direct een vergunningsaanvraag doen? Ga naar het Omgevingsloket.

Vraag en antwoord

  De Wet kwaliteitsborging (Wkb) behoort tot de nieuwe Omgevingswet (die op 1 januari 2024 is ingevoerd) en moet zorgen dat meer toezicht en controle in de bouw plaatsvindt. De technische vergunningstoets wordt niet meer uitgevoerd door de gemeente, maar wordt toevertrouwt aan onafhankelijke ‘kwaliteitsborgers’. De Wet kwaliteitsborging gaat stapsgewijs in. Dit betekent dat niet elk bouwwerk wordt gecontroleerd door kwaliteitsborgers. Op dit moment geldt dit alleen voor gevolgklasse 1: bijvoorbeeld eengezinswoningen en kleine bedrijfspanden. Bij gevolgklasse 2 en 3 (grotere gebouwen) wordt de technische toets nog steeds door de gemeente uitgevoerd.

  Voor meer informatie over de Wet kwaliteitsborging kunt u het volgende artikel raadplegen: Wat is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)?

  Via het Omgevingsloket kan iedereen informatie over de fysieke leefomgeving digitaal bekijken. Dit loket bestaat uit vier onderdelen:

  1. Vergunningcheck: Via de Vergunningcheck kunt u controleren of uw plan uitgevoerd mag worden of dat u daar toestemming voor nodig hebt van de gemeente. Door het beantwoorden van vragen in een vragenboom, komt u tot een antwoord.
  2. Aanvragen: Via Aanvragen kunt u digitaal een aanvraag of melding maken en indienen. De gemeente raadt aan om eerst een vooroverlegplan in te dienen, om de haalbaarheid van het plan te controleren. Hieronder meer over het Vooroverlegplan.
  3. Regels op de kaart: Via Regels op de kaart kunt u regels van overheden zien over de fysieke leefomgeving. U kunt zoeken per gebied of locatie. Op deze manier kunt u zich oriënteren of het plan uitgevoerd kan worden binnen de kaders van de regelgeving!
  4. Maatregelen op maat: Via Maatregelen op maat kunt u door het beantwoorden van een aantal vragen in een vragenboom, een overzicht krijgen met daarin de maatregelen die horen bij de werkzaamheden die u moet verrichten. Zo kan u zich goed voorbereiden op het project dat u gaat starten.

  Via het Omgevingsloket kunt u dus kijken of u een omgevingsvergunning nodig heeft. Voor meer informatie over de omgevingsvergunning kunt u een het artikel over de omgevingsvergunning raadplegen. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met ons Servicepunt via vergunningen@haaksbergen.nl.

  U kunt er voor kiezen om voorafgaand aan het indienen van een officiële vergunningsaanvraag eerst een vooroverlegplan in te dienen. Hiervoor kan u gebruik maken van het formulier Verzoek beoordeling vooroverlegplan. (pdf |128 KB). Dit vooroverlegplan kan worden ingediend om de haalbaarheid van het bouwplan te toetsen. In de volgende situaties is het in ieder geval handig om een vooroverlegplan in te dienen:

  • U wilt de gemeente laten beoordelen of het bouwwerk vergunningsvrij gebouwd mag worden
  • U wilt de gemeente laten beoordelen of het bouwwerk voldoet aan de redelijke eisen van welstand
  • U wilt de gemeente laten beoordelen of het bouwwerk voldoet aan het Omgevingsplan
  • U wilt de gemeente laten beoordelen of medewerking zal worden verleend voor het bouwen, omdat het bouwwerk niet past binnen het Omgevingsplan
  • U twijfelt of u het bouwwerk wil bouwen en laat de gemeente advies uitbrengen

  Bij het vooroverlegplan moet u de volgende stukken voegen:

  • Formulier verzoek beoordeling vooroverlegplan (zie bijlage)
  • Situatietekening 1:500 of 1:1000 waarop alle aanwezige en gewenste bebouwing inclusief afmetingen (lengte x breedte x hoogte)
  • Tekening (of schets) van het te bouwen bouwwerk staat, inclusief maten
  • Foto’s locatie

  Aan het vooroverlegplan zijn kosten verbonden, genaamd leges. Voor een vooroverlegplan betaalt u eenmalig € 285 ,- euro. Indien u een vergunning nodig heeft voor het bouwplan, wordt de € 285 ,- euro van de leges voor de officiële aanvraag afgetrokken.

  U kunt het verzoek indienen per post (Postbus 102, 7480 AC Haaksbergen), per e-mail (gemeente@haaksbergen.nl) of persoonlijk afgeven aan de balie in het gemeentehuis (locatie: Blankenburgerstraat 28 te Haaksbergen). Denk er aan dat in alle gevallen het formulier volledig is ingevuld en voorzien is van een handtekening. Als u nog verdere vragen heeft met betrekking tot het vooroverlegplan kunt u contact opnemen via vergunningen@haaksbergen.nl.

  BeSI is de afkorting voor de Beschermde SoortenIndicator. Sinds de samenvoeging van wetgeving valt natuurbescherming onder de Omgevingswet (per 1 januari 2024). BeSI is de landelijke bron voor informatie over beschermde planten en dieren. Bij het doen van een aanvraag krijgt u een BeSI-rapport, met daarin advies over welke beschermde planten en dieren kunnen leven op uw erf en hoe hiermee om te gaan als er ingrepen in de fysieke leefomgeving plaatsvinden.

  Voor meer informatie over BeSI kunt u de website van Bij12 raadplegen. Heeft u de vergunningcheck gedaan en loopt u vast bij de vragen over beschermde planten of dieren? Neem contact op met ons Servicepunt via vergunningen@haaksbergen.nl.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl