Omgevingsvergunning

Snel en online een vergunning aanvragen of melding doen voor bijvoorbeeld een dakkapel via 'het omgevingsloket online'.

Waar kan ik een Omgevingsvergunning aanvragen?

Via het Omgevingsloket kunt u een vergunning aanvragen. Het aanvragen van een vergunning kan alleen digitaal. Het is dus niet mogelijk om een aanvraag uit te printen en op te sturen. Heeft u hulp nodig met het invullen van de vergunningcheck of het doen van een aanvraag? Neem contact op via vergunningen@haaksbergen.nl om een gesprek in te plannen met een medewerker.

Hoelang duurt een vergunningsprocedure?

Een reguliere vergunningsperiode duurt acht weken. Dit is een termijn van orde. Dat betekent dat overschrijding van de termijn niet leidt tot sancties of andere gevolgen. Een uitgebreide procedure duurt zes maanden. De uitgebreide procedure is de uitzondering op de reguliere procedure. Dit komt voor bij ingewikkelde plannen en plannen die niet binnen het Omgevingsplan passen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een verbouwing van een monument of de bouw van een kantoorpand waar meer dan 50 personen aanwezig zullen zijn.

Moet ik anderen betrekken bij mijn plannen? (participatie)

In de Omgevingswet is participatie voor het eerst juridisch vastgelegd als vereiste voor Omgevingsvergunningen. Daarom is het belangrijk om bij het maken van plannen of beleid betrokkenen (zoals omwonenden, naastliggende bedrijven of maatschappelijke instellingen) in een vroeg stadium te betrekken. Soms is elkaar informeren voldoende. Soms is meer samenwerking nodig, afhankelijk van de impact van het initiatief. In de Handreiking Participatie (pdf | 560 KB) staat meer informatie over hoe participatie kan worden toegepast. Voor meer informatie over participatie kunt u mailen naar vergunningen@haaksbergen.nl 

Vraag en antwoord

  Het is mogelijk dat uw bouwplan vergunningsvrij gebouwd mag worden. Is dit niet het geval? Dan is uw bouwplan onderhevig aan een ruimtelijke en technische toets. Met de komst van de nieuwe wetgeving is de technische toets toegewezen aan de private sector. Hiervoor neemt u contact op met een kwaliteitsborger. De ruimtelijke toets wordt door medewerkers van de gemeente uitgevoerd. In de ruimtelijke toets wordt gekeken of het bouwplan past binnen het Omgevingsplan.

  Een bouwwerk dat binnen het Omgevingsplan past heet een binnenplanse Omgevingsplanactiviteit (OPA). Indien het bouwwerk niet binnen het Omgevingsplan past, heet dit een Buitenplanse Omgevingsplanactiviteit (BOPA). Onder voorwaarden is het mogelijk dat er toch een vergunning wordt verstrekt voor een BOPA. Elke BOPA is vergunningplichtig, maar wordt apart beoordeeld. Wij raden aan dat u eerst een vooroverlegplan (pdf |128 KB) indient, zodat we samen kunnen kijken naar de haalbaarheid van het plan.

  Welstandscriteria zijn richtlijnen die bepalen hoe een bouwwerk eruit zou moeten zien om visueel in overeenstemming te zijn met de omgeving. De redenen hiervoor zijn divers:

  • Stedelijke uitstraling en samenhang: Welstandsnormen dragen bij aan een samenhangend en esthetisch aantrekkelijk stads- of dorpsbeeld. Door te zorgen voor overeenstemming in architectonische stijlen, materialen en kleuren, wordt de visuele aantrekkelijkheid van een gebied behouden.
  •  Ruimtelijke kwaliteit: Het volgen van welstandsnormen helpt bij het creëren van een hoogwaardige ruimtelijke omgeving. Dit heeft niet alleen invloed op de visuele aantrekkelijkheid, maar ook op de leefbaarheid en functionaliteit van een gebied.
  • Buurtoverwegingen: Het waarborgen van welstandsnormen helpt conflicten tussen buren te voorkomen. Een consistente uitstraling van gebouwen draagt bij aan een positieve leefomgeving en voorkomt dat één bouwwerk negatieve invloed heeft op de omgeving.
  •  Cultuur en erfgoed: In sommige gevallen spelen welstandsnormen een rol bij het behouden van historische of culturele waarden. Dit kan van belang zijn bij het beschermen van erfgoed en het behouden van een bepaalde karakteristieke uitstraling van een gebied.

  Het naleven van welstandsnormen is een vereiste bij het verkrijgen van een bouwvergunning. Hiervoor verwijzen wij graag naar de welstandsnota gemeente Haaksbergen. Heeft u vragen over de welstandscriteria? Neem contact op via vergunningen@haaksbergen.nl.

  Heeft de overheid een kennisgevings- of publicatieplicht bij vergunningen?
  Ja, de gemeente geeft kennis van de aanvraag op officiële bekendmakingen en in het GemeenteNieuws in Rond Haaksbergen. Elke woensdag worden de aanvragen en verleende Omgevingsvergunningen gepubliceerd.

  Ja, dat kan. Indien u het niet eens bent met een beslissing, kunt u tot zes weken na de beslissing bezwaar maken bij de onafhankelijke Commissie Bezwaarschriften. U kunt bezwaar maken tegen:

  1. Een beschikking
  2. Een schriftelijke weigering om een beschikking te nemen.

  Een beschikking is een besluit gericht op een concreet geval, zoals een vergunning. Iedereen kan bezwaar indienen, echter heeft het alleen zin om bezwaar in te dienen indien u belanghebbende bent. U bent belanghebbende wanneer u rechtstreeks belang heeft bij een besluit. U kunt een bezwaarschrift digitaal of fysiek indienen bij gemeente Haaksbergen. Zie voor meer informatie de webpagina over bezwaarschrift indienen.

  Als u het niet eens bent met de beslissing op bezwaar, kunt u binnen zes weken in beroep gaan bij de rechtbank (of Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State). Het instellen van beroep doet u door middel van een beroepschrift. Dit beroepschrift verstuurt u naar de rechtbank, ter attentie van de sector bestuursrecht. In de beslissing van de gemeente Haaksbergen staat vermeld bij welke rechtbank u moet zijn. Voor behandeling van de zaak door een rechter betaalt u griffierecht.

  Lees ook goed wat in de beslissing zelf staat vermeld over bezwaar- en beroepsmogelijkheden en win zo nodig advies in. Dit kan bijvoorbeeld bij het Juridisch Loket.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl