Milieu

Voor de meeste bedrijven gelden milieuregels. Ook voor uw bedrijf.

Voor de meeste bedrijven gelden milieuregels. Ook voor uw bedrijf. Deze milieuregels zijn natuurlijk niet vrijblijvend. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om deze regels na te leven. De gemeente en de provincie hebben de taak die naleving te stimuleren en waar nodig af te dwingen.

Milieuregels die voor uw bedrijf kunnen gelden:

  • Voorschriften verbonden aan een omgevingsvergunning, voorheen milieuvergunning (verleend op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet milieubeheer of nog verleend op grond van eerdere wetten);
  • Bepalingen op grond van een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB);
  • Regels die rechtstreeks uit de Wet milieubeheer voortvloeien;
  • Regels gesteld in de Provinciale milieuverordening

Documentatie milieubeleid

  • Milieubeleidsplan
  • Geurbeleid
  • Bodembeleid
  • Geluidsbeleid

Melding ongewoon voorval

Een ongewoon voorval is een gebeurtenis binnen uw bedrijf die afwijkt van het normale bedrijfsproces waardoor nadelige gevolgen voor het milieu kunnen ontstaan. U bent op grond van de wet Milieubeheer (artikel 17.2 lid 1) verplicht een ongewoon voorval zo spoedig mogelijk te melden bij het bevoegd gezag.

Calamiteiten

Bij een spoedeisende melding informeert u direct telefonisch het bevoegd gezag. Dit kan 24 uur per dag via het piketnummer (053) 573 45 67. Wij nemen uw melding op in ons meldsysteem en deze komt dan bij de desbetreffende uitvoerder terecht. U kunt ons 24 uur per dag bellen. Buiten kantoortijden kunt u voor spoedeisende zaken het antwoordapparaat inspreken.
De dienstdoende medewerker belt u, indien nodig, zo spoedig mogelijk terug.

Meldingsformulier ongewoon voorval

Voor niet urgente meldingen u gebruik maken van het formulier ‘Melding ongewoon voorval'.

Omgevingsdienst Twente

Om onze omgeving veilig, gezond en leefbaar te houden, gelden er milieuregels voor bedrijven en inwoners. De Omgevingsdienst Twente (OD Twente) controleert of men zich aan die regels houdt. De gemeente geeft de OD Twente opdracht om deze controles uit te voeren. Als u denkt dat een bedrijf of inwoner de milieuvoorschriften overtreedt, dan kunt u dat melden bij de Omgevingsdienst Twente.

Omgevingsloket

Voor het aanvragen van een milieuvergunning kunt u terecht in het omgevingsloket.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl